راپور اصناف به اساس کتگوری

جستجو
کتگوری:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس کتگوری
کتگوریتعداد اصناف
اول 60665
دوم 35308
سوم 31490
مجموع127,463