راپور اصناف به اساس صنف

جستجو
گروپ:
صنف تشبث:
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس صنف
صنفتعداد اصناف
آسیاب برقی و دیزلی 56
آیسکریم فروشی ها و آب میوه فروشی ها 463
ادویه فروشی 2290
انواع فارم ها 20
بانک ها ی خصوصی 22
پاپوش فروشی 245
پارک فروش وکرایه وسایط ساختمانی 1
پارک تفریحی تحنیکی بازی ها 6
پارک تفریحی خصوصی 5
پارکینگ وسایط 293
پمپ استیشن 156
پولی کلینیک های خصوصی 563
تلویزیون های شخصی 5
چاپ و انتشار (مطبعه) 251
چاه کن (برمه ئی و کوبه ئی) 66
چوب دستک فروشی 170
چوب سوخت، بوره اره و ذغال فروشی در ساحه بازو یا دکان 763
حمام و سقابه 479
حوض ها و حمام سونا 25
خبازی ها 2480
خدمات محاسبوی و بیلانس سازی 4
خدمات معاون داکتر 13
دستگاه تولید انرژی برق و گاز 1
دستگاه تولید ی کوچک نان 4
دستگاه جالی بافی 39
دستگاه خشکه شویی 49
دفاتر ارایه خدمات حقوقی و دارالوکاله 95
دفاتر دارالرتجمه و دارالمشوره 32
دفاتر عرضه خدمات مهندسی و انجینیری 15
دکان آرایشگاه 1233
دکان ابزار دستی وتخنیکی 67
دکان ادویه یونانی/ عطاری 565
دکان انواع پاپوش فروشی 2071
دکان انواع وسایل آشپزخانه 82
دکان بته و تانته جواری فروشی 1
دکان بدگری (داش نخود و جلغوزه) 13
دکان برقی و ویرنگ کار 386
دکان بزازی 3928
دکان بطری چارچی 60
دکان بقالی 365
دکان بمبه اب فروشی 56
دکان بوت سازی 89
دکان بوجی و کارتن فروشی 86
دکان بوریا، نی و جاروب فروشی 39
دکان بکس، بیک و دستکول فروشی 237
دکان پخته فروشی 144
دکان پنچر مینی و بایسکل سازی 1017
دکان پوست فروشی 29
دکان پوستین دوزی 8
دکان پیاز و کچالو فروشی 334
دکان تار و دکمه فروشی 337
دکان تایر فروشی 418
دکان چادری فروشی 84
دکان چاقو سازی و چاقو فروشی 23
دکان چای، شکر، گر و صابون فروشی 268
دکان چوب ؛ چهار تراش و تخته وفارمیکا فروشی 430
دکان حلافی 267
دکان حلبی سازی 911
دکان حلیم پزی 7
دکان حکاکی 36
دکان خوراکه فروشی 14908
دکان خورده فروشی 1428
دکان خیاطی 4867
دکان خیاطی وتکه فروشی 1019
دکان خیمه و ترپال فروشی 44
دکان دستگاه ماشین پخته (ندافی) 75
دکان رفو گیری قالین و گلیم 18
دکان رنگ ریز 9
دکان رنگ فروشی 607
دکان رنگمالی 422
دکان ریخته گری و گلیت سازی 53
دکان زرگر و ترمیم زیورات 328
دکان ساعت سازی 9
دکان ساعت فروشی 103
دکان سامان آلات بازی اطفال 140
دکان سامان برق فروشی 1029
دکان سگرت فروشی 8
دکان سلاخی 35
دکان سلمانی 2324
دکان سماوار 153
دکان سنگ تراش 20
دکان سیت دوزی موتر 115
دکان شیرینی فروشی 220
دکان شیشه فروشی تعمیرات 398
دکان ظروف کرایی 708
دکان عکاسی و فلمبرداری 675
دکان عینک فروشی و عینک سازی 116
دکان غذا آماده (ماهی و جلیبی فروشی، برگر، منتو، سمبوسه، چپلی کباب) 1684
دکان فر وش شیشه موتر 72
دکان فرش و قالین فروشی 761
دکان فروش آهن باب کهنه 1048
دکان فروش ارزن، گال و دانه مرغ و تخمیانه 42
دکان فروش استخوان و نان قاق 15
دکان فروش انواع پرزه جات موتر 2588
دکان فروش انواع مواد کیمیاوی 23
دکان فروش باطری روغنیات (قبیل تیل، موبلایل، گریس، سیاآیل و غیره) 1888
دکان فروش بایسکل، ماشین خیاطی، گیس، اشتوپ ؛ ترازو 186
دکان فروش پرنده گان 215
دکان فروش چرم و مواد خام بوت 38
دکان فروش حبوبات 321
دکان فروش دول و ریسمان رابری وتاری 75
دکان فروش رنگ وتارقالین وگلم 59
دکان فروش روغن نباتی 38
دکان فروش سبزیجات 1001
دکان فروش قرطاسیه باب 695
دکان فروش گوشت مرغ ، ماهی و انواع کنسرو 421
دکان فروش ماشین آلات زراعتی 38
دکان فروش موتر سایکل، ریکشاه و پرزه جات آن 185
دکان فروش میوه تازه 680
دکان فروش وسایل و سامان آلات گاز 209
دکان فروش وسایل واافسارمواشی 13
دکان فروش کله و پاچه 5
دکان فروش کمپیوتر، پرزه جات آن و وسایل دفتری 311
دکان فلز کاری و ولدینگ کاری 2315
دکان قصابی 1501
دکان قفل و کلید سازی 90
دکان قنادی و کلچه پزی و بیسکیت سازی 354
دکان گادی سازی 3
دکان گاز فروشی 617
دکان لبنیات فروشی 711
دکان لحاف، دوشک و کمپل فروشی 279
دکان لوحه نویسی و خطاطی 89
دکان لیلامی فروشی 2376
دکان لیلامی فروشی و اجناس مستعمل اعم از البسه ، فرش باب ، پرزه جات موتر و وسایل الکترونیک 292
دکان ماشین آلات برقی 803
دکان مراکز تیلفون (PCO) 27
دکان مربا و ترشی فروشی 19
دکان مسگری 57
دکان موبایل فروشی و پرزه جات آن 2596
دکان موبل سازی 68
دکان موچی و پینه دوزی 39
دکان میوه خشک فروشی 567
دکان نجاری 1851
دکان نصوار فروشی 42
دکان نقاش و مجسمه ساز 29
دکان نل دوانی 391
دکان نمد و سطرنجی بافی 1
دکان نمک فروشی 15
دکان نهال و گل فروشی 14
دکان های طلا و جواهرات، سنگ های قیمتی و اشیای انتیک 852
دکان های فروش سیخ گول و آهن آلات 397
دکان های فروش صنایع دستی 916
دکان های فروش کلکین، دروازه، پنجره های المونیمی،PVC 308
دکان های لباس فروشی 6576
دکان وسایل آرایش، سیمساری، عطریات و بنجاره فروشی 2526
دکان وسایل و تجهیزات شکار 51
دکان وسایل و ظروف پلاستیکی 643
دکان کاغذ پران فروشی 61
دکان کاه، رشقه و شبدر فروشی 17
دکان کتاب فروشی 341
دکان کلا دوزی و کلا فروشی 11
دکان کلالی و تنور سازی 29
دکان کله پزی 21
دکان کنجاره فروشی 7
دیکوریشن خانه 87
دیکوریشن عراده جات 306
رستورانت هائیکه بدون مهمان خانه هستند 935
رستورانت هائیکه دارای مهمان خانه هستند 121
رهنمایی معاملات 1941
روزنامه ها، جراید و مجلات 5
روی پاک و جان پاک فروشی 65
سایر محلات صرف غذا که در کته گوری های بالا شامل نیستند 220
ستدیوهای ثبت اواز وفلم 34
سرایدار 121
شبکه های رادیوئی 3
شبکه های کیبلی 18
شرکت ارایه خدمات امنیتی 5
شرکت عرضه خدمات صفائی (پاک کاری) 20
شرکت مشوره های علمی و تخنیکی 380
شرکت های آب رسانی خصوصی 34
شرکت های ارایه خدمات تخنیکی 37
شرکت های تبلیغات و اعلانات 69
شرکت های تجارتی صادراتی و وارداتی 639
شرکت های ترانسپورت هوائی 89
شرکت های ترانسپورتی زمینی 24
شرکت های توریستی و سیاحتی 189
شرکت های ساختمانی 38
شرکت های فلمسازی 41
شرکت های لوژیستیکی 76
شرکت های مخابراتی 36
شرکت های نصب و مونتاژ 8
شفاخانه های خصوصی 139
صرافی 115
فابریکات بیشتر از (100 تا 500) کارکنان داشته باشند 4
فابریکات بیشتر از (50 تا 100) کارکنان داشته باشد 10
فابریکات کارکنان آن کمتر از (50) باشند 220
فابریکات بیشتر از (500) کارکنان را استخدام کرده باشند 35
فارم زنبور داری 4
فروشگاه انواع مبل و فرنیچر 407
فروشگاه دیکوریشن آشپزخانه 38
فروشگاه سامان آلات تشناب 624
فروشگاه سنگ مرمر 236
فروشگاه ظروف (چینی باب، نکل باب و امثال آن) 893
فروشگاه مواد ساختمانی (سمنت خشت، چونه، گچ) 972
فروشگاه مواد ساختمانی سرک سازی 53
فروشگاه های بزرگ (سوپر مارکیت ها) 667
فروشگاه های بزرگ چند منزله 91
فروشگاه وسایل سپورتی 191
فروشگاه وسایل و تجهیزات طبی 20
فوتوکاپی و خدمات کمپیوتری 636
قالین شویی 48
قرضه دهنده گان 8
گروه های هنری 127
گل فروشی و گل سازی 461
گیست هاوس ها 15
لابراتوار های طبی عصری 89
لابراتوارهای طبی عادی 287
ماشین اره کشی چوب 81
ماشین روغن کشی (جواز خانه) 3
ماشین های چاپ سرمیزی (چاپ اوراق تبلیغاتی) 106
مال گدام های تمام مواد و اموال تجارتی 9945
محل فروش چک و بلوک سمنتی 80
محل کانتینر فروشی 16
مراکز (کرایه دهی موتر و بس) 31
مراکز ذخیره تیل 10
مراکز ذخیره گاز 7
معاینه خانه داکتر 1878
موتر شوئی عادی 190
موتر شویی عصری 70
موتر فروشی 315
موسسات تحصیلات عالی و پوهنتون های خصوصی 81
موسسات تعلیمات نیمه عالی خصوصی 96
مکاتب خصوصی 366
نمایندگی خشکه شوی 54
نماینده گی بانک ها 253
نماینده گی تکت فروشی مسافرت هوائی 234
نماینده گی های تکت فروشی مسافرت زمینی 182
نماینده گی های شرکت های مخابراتی 178
نماینده گی های شرکت های وارداتی تمام انواع اجناس 192
هوتل سه ستاره و بالاتر از آن 13
هوتل های لوکس 58
ورکشاپ ترمیم موتور سایکل، ریکشاه و جنراتور 523
ورکشاپ ترمیم وسایل برقی 1097
ورکشاپ ها از (10 تا 20) کارمند را استخدام نموده باشند 31
ورکشاپ ها از (20 تا 50) کارمند را استخدام نموده باشند 16
ورکشاپ ها از (3 تا 10) کارمند را استخدام نموده باشند 768
ورکشاپ ها از (50 تا 100) کارکنان را استخدام نموده باشند 9
ورکشاپ ها بیشتر از (100) کارکنان را استخدام نموده باشند 6
ورکشاپ ها کمتر از (3) کارمند را استخدام نموده باشند 5788
ویدیو گیم و بلیارد و انترنت کلپ ها 490
کاشی و سرامیک فروشی 263
کاغذ دیواری فروشی 56
کست و CD فروشی 320
کشتارگاه مرغ 23
کشتارگاه مواشی 7
کلپ ها و باشگاه های سپورتی 489
کلوپ های عروسی / سالون های برگذاری محافل 118
کودکستان های خصوصی 32
کورس های آموزشی 696
مجموع129,648