راپور اصناف به اساس ناحیه

جستجو
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس ناحیه
ناحیهتعداد اصناف
ناحیه اول 20639
ناحیه پانردهم 4191
ناحیه پنجم 10804
ناحیه چهارم 9659
ناحیه دهم 4757
ناحیه دوازدهم 5781
ناحیه دوم 9139
ناحیه سوم 6829
ناحیه سیزدهم 3879
ناحیه شانزدهم 3161
ناحیه ششم 6111
ناحیه نهم 5772
ناحیه هشتم 9555
ناحیه هفتم 5776
ناحیه هفدهم 3459
ناحیه یازدهم 12283
مجموع121,795