راپور اصناف به اساس ناحیه

جستجو
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس ناحیه
ناحیهتعداد اصناف
ناحیه اول 20640
ناحیه پانردهم 4299
ناحیه پنجم 11363
ناحیه چهارم 10645
ناحیه دهم 4990
ناحیه دوازدهم 5813
ناحیه دوم 9739
ناحیه سوم 6914
ناحیه سیزدهم 4759
ناحیه شانزدهم 3662
ناحیه ششم 6518
ناحیه نهم 5927
ناحیه هشتم 9829
ناحیه هفتم 6309
ناحیه هفدهم 3599
ناحیه یازدهم 12460
مجموع127,466