راپور اصناف به اساس ناحیه

جستجو
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس ناحیه
ناحیهتعداد اصناف
ناحیه اول 20640
ناحیه پانردهم 4196
ناحیه پنجم 11072
ناحیه چهارم 9669
ناحیه دهم 4798
ناحیه دوازدهم 5781
ناحیه دوم 9739
ناحیه سوم 6866
ناحیه سیزدهم 4248
ناحیه شانزدهم 3300
ناحیه ششم 6167
ناحیه نهم 5861
ناحیه هشتم 9754
ناحیه هفتم 5878
ناحیه هفدهم 3525
ناحیه یازدهم 12442
مجموع123,936