راپور اصناف به اساس ناحیه

جستجو
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس ناحیه
ناحیهتعداد اصناف
ناحیه اول 20640
ناحیه پانردهم 4433
ناحیه پنجم 11446
ناحیه چهارم 10943
ناحیه دهم 5022
ناحیه دوازدهم 5815
ناحیه دوم 9739
ناحیه سوم 6953
ناحیه سیزدهم 4832
ناحیه شانزدهم 3670
ناحیه ششم 6688
ناحیه نهم 5999
ناحیه هشتم 9829
ناحیه هفتم 6334
ناحیه هفدهم 3603
ناحیه یازدهم 12461
مجموع128,407