راپور اصناف به اساس ناحیه

جستجو
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس ناحیه
ناحیهتعداد اصناف
ناحیه اول 20640
ناحیه پانردهم 4207
ناحیه پنجم 11286
ناحیه چهارم 10383
ناحیه دهم 4953
ناحیه دوازدهم 5781
ناحیه دوم 9739
ناحیه سوم 6894
ناحیه سیزدهم 4655
ناحیه شانزدهم 3559
ناحیه ششم 6444
ناحیه نهم 5912
ناحیه هشتم 9829
ناحیه هفتم 6205
ناحیه هفدهم 3590
ناحیه یازدهم 12463
مجموع126,540