راپور اصناف به اساس ناحیه

جستجو
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس ناحیه
ناحیهتعداد اصناف
ناحیه اول 20640
ناحیه پانردهم 4195
ناحیه پنجم 11007
ناحیه چهارم 9667
ناحیه دهم 4781
ناحیه دوازدهم 5781
ناحیه دوم 9739
ناحیه سوم 6859
ناحیه سیزدهم 4062
ناحیه شانزدهم 3243
ناحیه ششم 6140
ناحیه نهم 5846
ناحیه هشتم 9735
ناحیه هفتم 5815
ناحیه هفدهم 3499
ناحیه یازدهم 12439
مجموع123,448