راپور اصناف به اساس ناحیه

جستجو
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس ناحیه
ناحیهتعداد اصناف
ناحیه اول 20640
ناحیه پانردهم 4546
ناحیه پنجم 11589
ناحیه چهارم 11310
ناحیه دهم 5081
ناحیه دوازدهم 5815
ناحیه دوم 9739
ناحیه سوم 7010
ناحیه سیزدهم 4837
ناحیه شانزدهم 3689
ناحیه ششم 6953
ناحیه نهم 6153
ناحیه هشتم 9830
ناحیه هفتم 6394
ناحیه هفدهم 3607
ناحیه یازدهم 12461
مجموع129,654