راپور اصناف به اساس ناحیه

جستجو
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس ناحیه
ناحیهتعداد اصناف
ناحیه اول 20640
ناحیه پانردهم 4207
ناحیه پنجم 11218
ناحیه چهارم 9822
ناحیه دهم 4875
ناحیه دوازدهم 5781
ناحیه دوم 9739
ناحیه سوم 6885
ناحیه سیزدهم 4555
ناحیه شانزدهم 3419
ناحیه ششم 6371
ناحیه نهم 5894
ناحیه هشتم 9828
ناحیه هفتم 6120
ناحیه هفدهم 3588
ناحیه یازدهم 12454
مجموع125,396