راپور اصناف به اساس ناحیه

جستجو
ناحیه:
تعداد اصناف به اساس ناحیه
ناحیهتعداد اصناف
ناحیه اول 20640
ناحیه پانردهم 4202
ناحیه پنجم 11143
ناحیه چهارم 9669
ناحیه دهم 4838
ناحیه دوازدهم 5781
ناحیه دوم 9739
ناحیه سوم 6879
ناحیه سیزدهم 4399
ناحیه شانزدهم 3321
ناحیه ششم 6274
ناحیه نهم 5877
ناحیه هشتم 9783
ناحیه هفتم 5983
ناحیه هفدهم 3563
ناحیه یازدهم 12448
مجموع124,539